Forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser for SprogNet ApS

De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold mellem SprogNet ApS og kunden, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt skriftlig aftale.

​1. Ydelser
SprogNet ApS leverer oversættelsesløsninger til virksomheder i form af tekstoversættelser mellem dansk/engelsk/tysk og de fleste europæiske og asiatiske sprog. SprogNet ApS forbeholder sig ret til at afvise opgaver, hvis indhold eller form ligger uden for almindelig opfattelse af god etik og moral, eller hvor kildetekstens kvalitet eller omfang eller opgavens deadline gør, at oversættelsen ikke kan forventes at blive af passende kvalitet. SprogNet ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

2. Bestilling
Bestilling er sket når kunden har accepteret tilbud fra SprogNet ApS. Accept kan ske pr. post, e-mail eller telefon.

​3. Priser
Alle priser opgives ekskl. moms. Prisen for den aktuelle opgave fremgår af skriftligt tilbud, fremsendt af SprogNet ApS pr. post eller e-mail, som er gældende i 8 dage efter tilbudsafgivelsen. Tilbuddet kan i særlige tilfælde være gældende i længere tid, såfremt det er anført på tilbuddet. Tilbuddet kan til enhver tid tilbagekaldes så længe kundens accept ikke er kommet til SprogNet ApS’ kundskab.

​4. Betalingsbetingelser
Betaling til SprogNet ApS skal ske netto 8 dage fra fakturadato med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt betaling sker senere end dette, er SprogNet ApS berettiget til at tilskrive rente iht. Rentelovens bestemmelser. Ved større opgaver eller ved opgaver som strækker sig over en længere tidsperiode forbeholdes ret til forudgående kreditvurdering af kunden. Forudbetaling, ratebetaling eller sikkerhedsstillelse kan komme på tale.

​5. Leveringsform
SprogNet ApS leverer den oversatte tekst i det format, som er aftalt med kunden. Som regel vil det være i et elektronisk filformat, som sendes via e-mail.

6. Leveringstid
SprogNet ApS leverer den oversatte tekst til kunden på det tidspunkt, som er aftalt med kunden. SprogNet ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser som ikke kan tilskrives manglende agtpågivenhed fra SprogNet ApS’ side eller for hændelser, som kan beskrives som force majeure. Levering til aftalt tid forudsætter at alt materiale, som er nødvendigt for effektuering af oversættelsen, foreligger ved bestillingen.

7. Ændring
Hvis kunden ændrer i ordren efter at bestilling er fremsendt, er SprogNet ApS ikke forpligtet til at overholde den aftalte leveringstid og pris. Kunden er ved ændringer forpligtet til at dække, udover det på tilbuddet anførte beløb, SprogNet ApS’ evt. ekstra omkostninger herved.

8. Annullering
Sker hel eller delvis annullering af ordren efter at bestilling er fremsendt til SprogNet ApS, er kunden forpligtet til at dække, udover det på tilbuddet anførte beløb, SprogNet ApS’ evt. ekstra omkostninger herved.

9. Reklamation
Reklamation skal ske til SprogNet ApS skriftligt og uden unødigt ophold fra det tidspunkt hvor kunden får eller burde have fået kendskab til fejl og mangler i den leverede ydelse, dog senest 14 dage efter levering.

10. Ansvar
SprogNet ApS’ ansvar er begrænset til betalingsbeløbet, med mindre andet er skriftligt aftalt.

SprogNet ApS kan ikke påtage sig ansvaret for tab som skyldes forhold, som SprogNet ApS ikke har indflydelse på, fx fejl i kundens kildetekst, forkerte oplysninger i kildeteksten, indhold som kan virke stødende o.l.

(+45) 61 68 41 70
sprognet@sprognet.dk